Bestyrelsen mm » Vedtægter

Vedtægter for Køge Kano og Kajak Klub

$ 1: Navn

Klubbens navn er Køge Kano og Kajak Klub, ”KKKK”, med hjemsted i Køge. Klubben er tilsluttet Dansk Kano og Kajak Forbund.

$ 2:  Formål

Klubbens formål er at fremme kajak- og kanosporten.

$ 3: Medlemmerne

Ved indmelding i klubben udleveres klubbens vedtægter og ro reglement, som er i nøje overensstemmelse med DKF’s love og bestemmelser.
Det nye medlem skal skrive under på, at hun/han er forpligtet til at overholde ovennævnte vedtægter.
Såfremt man ikke er fyldt 18 år, skal forældrene skrive under på, at deres barn vil  overholde reglementerne og på at man har forældrenes tilladelse til at ro i kano- og kajakklubben.
Ved indmeldingen betales endvidere et indskud, der fastsættes af generalforsamlingen.
Der kan endvidere optages passive medlemmer i klubben.
Udmelding skal ske skriftligt til klubbens kasserer, og denne træder i kraft fra den efterfølgende ro sæson.
Forsømmelighed mod klubbens regler kan medføre en karantæne af kortere varighed. Eller i meget grove tilfælde en udelukkelse fra klubben. Disse pådømmes af bestyrelsen, efter at medlemmet har haft mulighed for at fremføre sit forsvar. Vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om udelukkelse prøvet på den førstkommende ordinære generalforsamling.
Endelig kan et medlem udelukkes, når det efter forslag af mindst 1/3 af klubbens aktive medlemmer vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde hvor en udelukkelse skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 * 24 timer før generalforsamlingen, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.
Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.
Et medlem, der er udelukket i henhold til generalforsamlingen, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

$ 4: Bestyrelsen

Foreningen tegnes af Formanden og Kasserer.
Den daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som er sammensat som følger: formand, næstformand, kasserer, mindst et menigt bestyrelsesmedlem samt en ungdomsrepræsentant. For at kunne vælges til bestyrelsen skal alle med undtagelse af ungdomsrepræsentanten være fyldt 18 år.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om anvendelse af klubbens midler og fonds til deres formål, hvorimod indgåelse af større gældsforpligtelser skal forelægges en generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder inden for klubben.
Udtræder i valgperioden noget medlem af bestyrelsen, supplerer denne sig selv.

$ 5: Generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes hvert år i marts/april måned. Medlemmerne indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel til generalforsamlingen.
Bestyrelsen bør påføre eventuelle nye forslag på den udsendte dagsorden.
Forslag som medlemmerne måtte ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:

Punkt 1                      Valg af dirigent
Punkt 2                      Aflæggelse af beretning
Punkt 3                      Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Punkt 4                      Behandling af indkomne forslag
Punkt 5                      Drøftelse af kommende års aktiviteter
Punkt 6                      Fastlæggelse af budget samt kontingent
Punkt 7                      Valg af bestyrelse (se $ 4)
                      Lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt en ungdomsrepræsentant
                      Ulige år vælges næstformand og kasserer
Punkt 8                      Valg af revisor
Punkt 9                      Valg af eventuelle underudvalg nedsat på bestyrelsens eller
generalforsamlingens begæring
Punkt 10.                      Eventuelt
Ved afstemninger har alle medlemmer i klubben en stemme, og beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Hvis der er flere kandidater end der er behov for, er der skriftlig afstemning.
Der skal være skriftlig afstemning, hvis et medlem fremsætter begæring herom.
Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

$ 6 Ekstraordinær generalforsamling

bestyrelsen  kan til hver en tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Dette skal endvidere ske, hvis 1/3 af klubbens medlemmer ønsker dette. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afvikles senest 6 uger efter begæring er kommet bestyrelsen i hænde.

$ 7: Vedtægtsændringer

Forandringer i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst ½  af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.
Opnås sådant et flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen herefter med 3 ugers varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også ¾ af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

$ 8: likvidation

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt man må opgive likvidationen på grund af for få fremmødte medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen da træffes ved simpel stemmeflerhed.
På generalforsamlingen tages endvidere bestemmelse om det nødvendiggjorte salg af ejendele samt afvikling af forpligtelser.
Et eventuelt overskud afleveres til Dansk Kano og Kajak Forbund.
 
 

………………………………………………….                                            …………………………………………………….

Formand                                                                                        Dirigent

 

Således vedtaget den 7. april 2019

Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502