Bestyrelsen mm » Generalforsamlinger » Generalforsamling 3. april 2016

Indkaldelse til arbejdsdag kl. 9.00 og

generalforsamling ca. kl. 14.00 i Køge Kano- og Kajakklub

Søndag den 3. april 2016 i klubhuset

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes herved til generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
  1. Forslag
 5. Drøftelse af det kommende års aktiviteter
 6. Fastsættelse af budget samt kontingent
 7. Valg af bestyrelse:
  1. Formand: Anders Hauge (på valg - genopstiller)
  2. Bestyrelsesmedlem: Søren Petersen (på valg - genopstiller)
  3. Bestyrelsesmedlem: Dennis Nielsen (på valg - genopstiller)
  4. Bestyrelsesmedlem ungdom: Mie Skovgaard (på valg – genopstiller ikke)
 8. Valg af revisor:
  1. Revisor:  Kim Frøkjær (på valg - genopstiller)
 9. Valg af eventuelle underudvalg nedsat på bestyrelsens eller generalforsamlingens begæring
 10. Eventuelt

Ad punkt 7 valg jf. vedtægtens §4 består bestyrelsen af formand, næstformand, kasserer samt mindst et menigt bestyrelsesmedlem samt en ungdomsrepræsentant. I ulige år vælges næstformand, kasserer. Desuden er et bestyrelsesmedlem på valg.

Bemærk, at forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. den 20. marts 2015. Forslag kan sendes til formanden famhauge@sol.dk

Alle bilag i form af forslag, regnskab, budget mv., der er til behandling på generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden og vil være tilgængelig ved opslag i klubhuset.

Traditionen tro er der morgenkaffe kl. 9.00 og arbejdsdag frem til vi er klar til generalforsamlingen, hvilket vi forventer at være ca. kl. 14.00.

På gensyn

Anders Hauge Sørensen

Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502