Gennemførte arrangementer 2018-2019 » 8. april - Generalforsamling

Indkaldelse til arbejdsdag kl. 9.00 og
generalforsamling kl. 15.00 i Køge Kano- og Kajakklub
Søndag den 8. april 2018 i klubhuset

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes herved til generalforsamling


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent

2.     Aflæggelse af beretning

3.     Aflæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

4.     Behandling af indkomne forslag

a. Forslag

5.     Drøftelse af det kommende års aktiviteter

6.     Fastlæggelse af budget samt kontingent

7.     Valg af bestyrelse:1

1.     formand: Anders Hauge Sørensen (på valg – genopstiller)

2.     bestyrelsesmedlem: Søren Petersen (på valg – genopstiller ikke)

bestyrelsesmedlem: Laura Ljungholm

8.     Valg af revisor:

a. Revisor: Kim Frøkjær (på valg – genopstiller)

9.     Valg af eventuelle underudvalg nedsat på bestyrelsens eller generalforsamlingens begæring

10.  Eventuelt

 

Ad punkt 7 valg jf. vedtægtens §4 består bestyrelsen af formand, næstformand, kasserer samt mindst et menigt bestyrelsesmedlem samt en ungdomsrepræsentant. I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt  en ungdomsrepræsentant til bestyrelsen.

 

Bemærk, at forslag som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Dvs. den 25. marts 2018. Forslag kan sendes til formanden famhauge@sol.dk

 

Alle bilag i form af forslag, regnskab, budget mv., der er til behandling på generalforsamlingen bliver lagt på hjemmesiden og vil være tilgængelig ved opslag i klubhuset.

 

Traditionen tro er der morgenkaffe kl. 9.00 og arbejdsdag frem til vi er klar til generalforsamlingen, der begynder kl. 15.00.

 

På gensyn
Anders Hauge Sørensen, formand
Koegekajak.dk | v/formand Anders Hauge, Boskovsvej 3, 4600 Køge Tlf:56634252 mobil:25356502